Tufting Brush

              ลักษณะต่างๆ สามารถออกแบบตามลักษณะความต้องการใช้งาน เพื่องานเฉพาะจุดได้ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้วัสดุได้ตาม ต้องการรวมทั้งรูปทรงของแปรงได้อีกด้วย Related Products


Copyright © 2018 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require